• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Šemši

Ján Ačai

Ing. Miroslav Cimerman, MBA

Imrich Demko

Martin Kövér

Martin Kuba

RNDr. Vladimír Lacko, PhD.

Mgr. Dagmar Semanová

Obecná rada

Ing. Miroslav Cimerman, MBA

Imrich Demko

Mgr. Dagmar SemanováKomisia pre školstvo, kultúru a šport

Martin Kövér - predseda komisie    martin.kover79@gmail.com

Martin Kuba

Mgr. Marianna Džuberová

Komisia na ochranu verejného záujmu, sociálnych vecí a financií

RNDr. Vladimír Lacko, PhD. - predseda  komisie   vladimir.lacko@mail.t-com.sk

Ján Ačai

Ingrid Žigraiová

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šemši na rok 2016  mail

Dochádzka poslancov Obecného zastupiteľstva v Šemši v rokoch 2013 - 2018mail

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017mail

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017mail

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018mail

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018mail

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: