• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Vzory tlačív

STAVEBNÝ ÚRAD
Návrh na kolaudáciu
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie jednoduchej stavby
Ohlásenie stavebných úprav
Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie mzz
Žiadosť o vydanie súhlasu na zriadenie mzz
Žiadosť o povolenie reklamných zariadení
Žiadosť o vyjadrenie k stavbe na indiv. rekreáciu
Žiadosť o vyjadrenie k stavbe rodinného domu
Žiadosť o vydanie úz.rozhodnutia
Žiadosť o odstránenie stavby
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o zmenu užívania stavby
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom uz. a stav. konaní
doc Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
doc Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
doc Žiadosť o určenie súpisného čísla - nová !!!
doc Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby
doc Žiadosť o vyjadrenie k stavbe rodinného domu podľa vodného zákona
doc Žiadosť o overenie pasportu drobnej stavby
doc Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie
doc Žiadosť o vydanie potvrdenia o zlúčení územného a stavebného konania a vyjadrenia obce k stavbe z hľadiska jej súladu s ÚP obce Šemša
doc Prehlásenie o vzdaní sa práva odvolania
doc Oznámenie o začatí stavby
doc Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia - pretláčanie

INÉ  ŽIADOSTI

doc Úradný záznam o zapísaní údajov potrebných na zmenu osobných údajov v katastri nehnuteľností
doc Žiadosť o zriadenie hrobového miesta
doc Ohlásenie stavebno - kamenárskych prác
doc Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
doc Žiadosť o poskytnutie informácie

doc OZNÁMENIE o vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: