Obec Šemša rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

VZN

VZN
VZN o zásadach hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šemša č. 1/2007
VZN o podmienkach predaja na trhových miestach č. 4/2007
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky č. 4/2008
VZN o určení výšky úhrady v školskom klube č.1/2008
VZN o výške príspevku v školskej jedálni č.2/2008
VZN o výške príspevku v materskej škole č. 3/2008
VZN o úhrade za sociálne služby č.2/2010
doc VZN o prevode vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku 1/2011
VZN prevádzkový poriadok pre pohrebisko č. 1/2013
VZN o záväznej časti Územného plánu Obce Šemša č. 2/2013
Dodatok č.1 k VZN č. 1/2013 prevádzkový poriadok pre pohrebisko verejný cintorín v obci Šemša
Dodatok č.1 k VZN 3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej školy
doc Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 prevádzkový poriadok pre pohrebisko verejný cintorín v obci Šemša
doc Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2007 o zásadach hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šemša
doc Dodatok č. 1 k VZN 4/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky
doc VZN č.1/2015 o miestnych daniach na území obce Šemša
doc VZN č 2/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
doc VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
doc VZN č. 4/2016 o organizácii miestneho referenda
doc VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
doc VZN č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy Obce Šemša
doc VZN č 2/2017 o zavedení  a poskytovaní elektronických služieb
doc VZN č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šemša
doc VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šemša
doc VZN č. 1/2018, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v obci Šemša
doc Dodatok č.2 k VZN č.2/2008
doc VZN č. 1/2019 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
doc Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2008
doc Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
doc VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce
doc VZN č. 2/2021 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku
doc VZN č. 3/2021 o obmedzení fajčenia na verejnom priestranstve obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku
doc VZN č. 4/2021 o obmedzení požívania alkoholických nápojov  na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku
doc VZN č. 5/2021  o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci
doc VZN č. 6/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
doc VZN č. 7/2021 o pravislách v obchode a času prevádzky služieb na území obce
doc VZN č. 8/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou

NÁVRHY 

doc 

Fotogaléria:

WiFi v obci Šemša:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: