Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

OZNAM ODPADY !!!!!!!!!!

 19.07.2016

Dňa 1.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, v ktorom sa zavádza povinnosť pre obce triediť odpad a s ním od 1.7.2016 nadobúda účinnosť nové VZN č. 1/ 2016 o nakladaní s odpadom na území obce Šemša. V našej obci  triedime:

Modrý kontajner – papier a kartón

Do papiera patria: noviny, časopisy, knihy, zošity,  kancelársky papier, reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, papierové krabice, obálky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier.

Do papiera nepatria: samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný, znečistený papier, mastný papier, mokrý papier, alobal a pod.

Zelený kontajner – sklo:

Do skla patria: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre, okenné sklo a pod.

Do skla nepatria: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami) a pod.

Žltý kontajner –  plasty

Do plastov patria: fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká, plastové vedrá, obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, fľaše, hračky a iné .

Do plastov nepatria: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom a pod.

Kovy - žltý

Do kovov patria: plechovkyh, konzervy, iné obaly z kovov očistené o ich obsah.

Do kovov nepatria: hrubo znečistené kovové obaly, obaly od farieb a pod.

Hrubé kovy ako plechy, pletivá, rúry a iný kovový odpad sa umiestňuje za budovou OcÚ

Viacvrstvové obaly – žltý

Do VKM patria: viacvrstvové obaly od mlieka alebo džúsov, smotany a iných potravinárskych výrobkov, kozmetiky

Do VKM nepatria: znečistené VKM, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok.

Všetky triedené druhy odpadu vkladajte do kontajnerov stlačené, aby sa zmenšil ich objem.

Ak zberová spoločnosť zistí, že obsah kontajnera je znečistený iným odpadom čiže odpad je pomiešaný, nevyprázdni takýto kontajner ako vytriedený. Pri následnom zbere ho vyprázdni ako odpad komunálny a to na náklady obce.

Pri poslednom zvoze 16.7.2016  došlo v časti obce Majer takto k pomiešaniu odpadov. Jednoducho niekoľkí nezodpovední občania zaťažili rozpočet obce cca 40 – timi eurami. Preto Vás všetkých vyzývam na dôsledné triedenie odpadov, v opačnom prípade bude obec nútená navýšiť poplatok za komunálne odpady, čo si myslím nie je v záujme žiadneho občana našej obce. Buďme všetci disciplinovaní, lebo iba tak dokážeme udržať poplatok za komunálny odpad udržať na želateľnej úrovni. Chcem len podotknúť, že tento poplatok je v našej obci najnižší a činí 12,04 €/osobu a rok v susedných obciach je v rozmedzí od 15 – 24 €/osobu a rok.

                                                                                                                                                       Jozef Lukáč 

                                                                                                                                                     starosta obce                                                                                                                                  


Zoznam aktualít: