Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 •  

Súčasnosť

Novodobé dejiny obce po 2. svetovej vojne sú ovplyvnené socialistickým zriadením vo vtedajšom štáte. Občania sa živia prácou na svojich políčkach. Päťdesiate roky sú rokmi kolektivizácie. Aj v našej obci vzniká v roku 1953 JRD, kde pracujú takmer všetci obyvatelia obce.

 • 1955 postavený kultúrny dom, ktorý bol celý drevený.
 • 1957 je obec kompletne elektrifikovaná.
 • 1959 prašné cesty sa menia na asfaltové
 • 1960 výstavba miestneho rozhlasu 
 • 1967 - 69 výstavba ZDŠ pre 1.- 5. ročník
 • 1968 vytvorený stavebný obvod Terasa
 • 1970 výstavba kolkárne
 • 1973 ukončená výstavba nového pavilónu v OÚSS
 • 1973 - 79 výstavba viacúčelovej budovy 
 • 1973 – 76 vybudovanie cestného obchvatu obce – cesta 548/II
 • 1976 vytvorený stavebný obvod Majer
 • 1986 výstavba ihriska pri ZŠ
 • 1987 výstavba bytových jednotiek typu Okál pre zamestnancov JRD
 • 1991 – 93 výstavba obecnej kanalizácie 
 • 1993 – 95 výstavba ČOV
 • 2000 plynofikácia obce
 • 2004 rekonštrukcia budovy ZŠ – premiestnenie MŠ a zriadenie školskej kuchyne
 • 2004 – 06 miestne rozvody vody
 • 2006 rekonštrukcia strechy na viacúčelovej budove 
 • 2006 rekonštrukcia sociálnych zariadení na OcÚ
 • 2007 rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
 • 2008 výmena okien a vstupných dverí v celej budove ZŠ
 • 2008 rekonštrukcia kuchyne vo viacúčelovej budove 
 • 2009 ukončenie miestnych rozvodov vody I.etapa
 • 2009 rekonštrukcia a rozšírenie NN siete v obci
 • 2009 výstavba multifunkčného ihriska
 • 2010 - 2012 rekonštrukcia viacúčelovej budovy OcÚ – výmena okien a zateplenia, inštalácia tepelného čerpadla
 • 2010-2011 výstavba nových autobusových zastávok
 • 2010-2011 výstavba detského ihriska v areáli ZŠ a MŠ
 • 2010 vysprávky komunikácie od OcÚ ku kostolu 
 • 2010 prečistenie koryta miestneho potoka
 • 2011 výstavba autobusovej zástavky na Terase
 • 2011 vybudovanie drenáže od Viacúčelovej budovy OcÚ a oprava kanalizačnej prípojky od Viacúčelovej budovy OcÚ
 • 2011 oprava rigolu pri ZŠ
 • 2011 prečistenie koryta Šemšianského potoka od multifunkčného ihriska po most
 • 2011 úprava priestranstva okolo futbalového ihriska
 • 2011 vybudovanie kamerového systému v obci a zriadenie zabezpečovacích systémov v ZŠ,ČOV,OcÚ
 • 2011 znovuotvorenie obecnej knižnice
 • 2012 rozšírenie balkóna na viacúčelovej budove OcÚ
 • 2012 výstavba detského ihriska pri budove OcÚ
 • 2012 výstava multifunkčného ihriska v areáli ZŠ
 • 2012 výstavba účelovej komunikácie od DSS na Majer
 • 2012 -2013 rekonštrukcia verejných priestranstiev pred OcÚ
 • 2013 rekonštrukcia- zateplenie strechy a plášťa budovy ZŠ Šemša
 • 2014 rekonštrukcia elektroinštalácie v budove ZŠ Šemša
 • 2015 injektáž Viacúčelovej budovy OcÚ v Šemši
 • 2015 rekonštrukcia priestorov v budove ZŠ Šemša
 • 2015 rekonštrukcia prevzdušňovania ČOV
 • 2016 rekonštrukcia školskej jedálne v budove ZŠ Šemša
 • 2017 rekonštrukcia komunitného centra vo Viacúčelovej budove OcÚ
 • 2017 nové oplotenie areálu UŠ Šemša
 • 2018 oprava avýstabva miestnych komunikácií
 • 2018 reštaurovanie kamenného kríža na novom cintoríne
 • 2019 rozšírenie kanalizačnej siete 
 • 2019 rekonštrukcia terasy vo Viacúčelovej budove OcÚ
 • 2019 oplotenie cintorína
 • 2020 kolaudácia vodovodu - stará časť
 • 2020 osadenie vodomerných šácht - rozvodný rad 1-5
 • 2020 výstavba amfiteátra
 • 2021 výstavba a údržba rigolov 
 • 2021 výstavba hasičskej zbrojnice
 • 2021 WIFI v obci Šemša

Po rokoch stagnácie sa v rokoch 2007 - 2008 začala rozvíjať výstavba rodinných domov. V súčasnosti má obec Šemša 318 popisných čísel. Na trvalý pobyt je prihlásených 926 občanov, z toho je 194 klientov DSS v Šemši. V MŠ je prihlásených 18 detí, ZŠ má pozastavenú prevádzku.