Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Vzory tlačív

STAVEBNÝ ÚRAD
  Návrh na kolaudáciu
  Ohlásenie drobnej stavby
  Ohlásenie jednoduchej stavby
  Ohlásenie terénnych úprav
  Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie mzz
  Žiadosť o vydanie súhlasu na zriadenie mzz
  Žiadosť o povolenie reklamných zariadení
  Žiadosť o vyjadrenie k stavbe na indiv. rekreáciu
  Žiadosť o vyjadrenie k stavbe rodinného domu
  Žiadosť o vydanie úz.rozhodnutia
  Žiadosť o odstránenie stavby
  Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
  Žiadosť o stavebné povolenie
  Žiadosť o zmenu užívania stavby
  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
  Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom uz. a stav. konaní
  Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
  Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
  Žiadosť o určenie súpisného čísla - nová !!!
  Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby
  Žiadosť o vyjadrenie k stavbe rodinného domu podľa vodného zákona
  Žiadosť o overenie pasportu drobnej stavby
  Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie
  Žiadosť o vydanie potvrdenia o zlúčení územného a stavebného konania a vyjadrenia obce k stavbe z hľadiska jej súladu s ÚP obce Šemša
  Prehlásenie o vzdaní sa práva odvolania
  Oznámenie o začatí stavby
  Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia - pretláčanie
  Návrh na vydanie povolenia na užívanie vodnej stavby - kolaudačné rozhodnutie
  Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
INÉ ŽIADOSTI
  Úradný záznam o zapísaní údajov potrebných na zmenu osobných údajov v katastri nehnuteľností
  Žiadosť o zriadenie hrobového miesta
 
  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
  Žiadosť o poskytnutie informácie
  Žiadosť o vybudovanie kanalizačnej prípojky
 

OZNÁMENIE o vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady