Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 •  

Vzory tlačív

  STAVEBNÝ ÚRAD
    Návrh na kolaudáciu
    Ohlásenie drobnej stavby
    Ohlásenie jednoduchej stavby
    Ohlásenie terénnych úprav
    Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie mzz
    Žiadosť o vydanie súhlasu na zriadenie mzz
    Žiadosť o povolenie reklamných zariadení
    Žiadosť o vyjadrenie k stavbe na indiv. rekreáciu
    Žiadosť o vyjadrenie k stavbe rodinného domu
    Žiadosť o vydanie úz.rozhodnutia
    Žiadosť o odstránenie stavby
    Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
    Žiadosť o stavebné povolenie
    Žiadosť o zmenu užívania stavby
    Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
    Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom uz. a stav. konaní
    Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
    Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
    Žiadosť o určenie súpisného čísla - nová !!!
    Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby
    Žiadosť o vyjadrenie k stavbe rodinného domu podľa vodného zákona
    Žiadosť o overenie pasportu drobnej stavby
    Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie
    Žiadosť o vydanie potvrdenia o zlúčení územného a stavebného konania a vyjadrenia obce k stavbe z hľadiska jej súladu s ÚP obce Šemša
    Prehlásenie o vzdaní sa práva odvolania
    Oznámenie o začatí stavby
    Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia - pretláčanie
    Návrh na vydanie povolenia na užívanie vodnej stavby - kolaudačné rozhodnutie
    Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
  INÉ ŽIADOSTI
    Úradný záznam o zapísaní údajov potrebných na zmenu osobných údajov v katastri nehnuteľností
    Žiadosť o zriadenie hrobového miesta
    Ohlásenie stavebno - kamenárskych prác
    Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
    Žiadosť o poskytnutie informácie
    Žiadosť o vybudovanie kanalizačnej prípojky
    OZNÁMENIE o vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady