Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Všeobecné záväzné nariadenia

  VZN o podmienkach predaja na trhových miestach č. 4/2007
  VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky č. 4/2008
  VZN o určení výšky úhrady v školskom klube č.1/2008
  VZN o výške príspevku v školskej jedálni č.2/2008
  VZN o výške príspevku v materskej škole č. 3/2008
  VZN o úhrade za sociálne služby č.2/2010
  VZN o prevode vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku 1/2011
  VZN prevádzkový poriadok pre pohrebisko č. 1/2013
  VZN o záväznej časti Územného plánu Obce Šemša č. 2/2013
  Dodatok č.1 k VZN č. 1/2013 prevádzkový poriadok pre pohrebisko verejný cintorín v obci Šemša
  Dodatok č.1 k VZN 3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej školy
  Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 prevádzkový poriadok pre pohrebisko verejný cintorín v obci Šemša
  Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2007 o zásadach hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šemša
  Dodatok č. 1 k VZN 4/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky
  VZN č.1/2015 o miestnych daniach na území obce Šemša
  VZN č 2/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
  VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
  VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
  VZN č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy Obce Šemša
  VZN č 2/2017 o zavedení  a poskytovaní elektronických služieb
  VZN č. 1/2018, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v obci Šemša
  Dodatok č.2 k VZN č.2/2008
  VZN č. 1/2019 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
  Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2008
  Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
  VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce
  VZN č. 2/2021 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku
  VZN č. 3/2021 o obmedzení fajčenia na verejnom priestranstve obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku
  VZN č. 4/2021 o obmedzení požívania alkoholických nápojov  na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku
  VZN č. 5/2021  o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci
  VZN č. 6/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
  VZN č. 7/2021 o pravidlách v obchode a času prevádzky služieb na území obce
  VZN č. 8/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou
VZN č. 9/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šemša
VZN č. 1/2022 o pomienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Šemša
VZN č. 2/2022 o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Obce Šemša
VZN č. 3/2022 o prevádzkovom poriadku pohrebiska zriadeného na území Obce Šemša
 VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku v materskej škole a školskom zariadení zriadených obcou Šemša
VZN č. 5/2022 o miestnych daniach na území obce Šemša - zverejnené 17.12.2022
VZN č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Šemša - zverejnený 17.12.2022
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školskom zariadení zriadených obcou Šemša - Zverejnený 17.12.2022