Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Povinnosť označenia stavby súpisným číslom

 04.10.2022

INFORMÁCIA K OZNAČENIU DOMU SÚPISNÝM ČÍSLOM

Podľa § 2c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. je obec povinná určiť súpisné číslo každej budove nachádzajúcej sa na území obce. Povinnosť označiť budovu číslom vyplýva aj vlastníkovi budovy podľa § 2c ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

• Označenie domu číslami nie je iba povinnosťou vyplývajúcou zo zákona, ale aj účinnou pomocou pre rýchlejšiu a správnu orientáciu v obci. Nemá slúžiť iba cudzím občanom a tým, ktorí sa v obci nebývajú, ale aj poštovým doručovateľkám, zdravotníkom, pri doručení zásielok a objednaného tovaru, zriadencom plynární, elektrární či vodárenskej spoločnosti a pri rôznych administratívnych úkonoch...

• V neposlednom rade je nenahraditeľnou pomôckou aj pri neočakávanej potrebe záchrannej zdravotnej služby, polície, prípadne iného zásahu... • Nezabúdajte, že neoznačená stavba môže skomplikovať inak celkom nevinnú situáciu.

Povinnosti občana

Vlastníci stavieb nachádzajúcich sa na katastrálnom území obce Šemša sú povinní označiť stavbu súpisným číslom. Kto zničí, poškodí alebo svojvoľne odstráni tabuľku, dopúšťa sa priestupku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

„V prípade, že budova nie je označená v zmysle zákona o obecnom zriadení, právnická alebo fyzická sa dopúšťa podľa § 27 b ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, správneho deliktu. Za tento delikt môže obec uložiť podľa § 27 b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pokutu do výšky 6 638 eur“. Prosíme občanov, ktorí nemajú riadne označené budovy, o nápravu.


Zoznam aktualít: