Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Výklad zákona § 57 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 09.11.2021

Prístup do krajiny

(1) Každý má právo pri rekreácii, turistike a obdobnom užívaní prírody na voľný prechod cez pozemky vo vlastníctve (správe, nájme) štátu, obce, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak tým nespôsobí škodu na majetku alebo zdraví inej osoby. Je pritom povinný rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu a nájomcu pozemku, ako aj podmienky ochrany prírody a krajiny.

(2) Právo podľa odseku 1 sa nevzťahuje na zastavané pozemky alebo stavebné pozemky, dvory, záhrady, sady, vinice, chmeľnice, lesné škôlky, zvernice a na miesta, na ktoré sa vzťahuje zákaz vstupu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov. 86d) Orná pôda, lúky a pasienky sú z práva podľa odseku 1 vylúčené v čase, keď môže dôjsť k poškodeniu porastov alebo pôdy, ako aj vtedy, keď sa na nich pasie dobytok.

(3) Pri oplocovaní pozemku, ktorý nie je vylúčený z práva voľného prechodu podľa odseku 2, zabezpečí jeho vlastník, správca alebo nájomca možnosť voľného prechodu na vhodnom mieste pozemku.

Podľa dôvodovej správy k zákonu : „ Ustanovením § 57 sa obdobne ako v zahraničí zabezpečuje právo voľného prístupu do prírody za účelom rekreácie, turistiky a pod. Zároveň sa ustanovujú určité obmedzenia tohoto práva v záujme ochrany práv a právom chránených záujmov vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov resp. iných verejných záujmov.“

Pri rekreácii, turistike a obdobnom užívaní prírody má každý právo na voľný prechod cez pozemky . Toto právo sa vzťahuje ako na verejné tak aj na súkromné pozemky.

Právo na prístup do krajiny však požíva zákonnú ochranu len ak v súvislosti s jeho uplatňovaním neprichádza ku škode na majetku alebo zdraví inej osoby. Právna úprava taxatívnym spôsobom ustanovuje prípady, kedy sa právo na prístup do krajiny neuplatňuje

Podľa § 57 ods.2 zák.č. 543/2002 z. z. právo na prístup do krajiny sa teda nevzťahuje na:

  • zastavané pozemky alebo stavebné pozemky,
  • dvory,
  • záhrady,
  • sady,
  • vinice,
  • chmeľnice,
  • lesné škôlky,
  • zvernice
  • a na miesta, na ktoré sa vzťahuje zákaz vstupu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov- napr. : zákaz pohybu za hranicami zastaveného územia obce mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka na území s tretím stupňom ochrany podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č.543/2002 Z. z. , dočasný alebo trvalý zákaz vstupu podľa zákona č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. alebo podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z. n. p.

Orná pôda, lúky a pasienky sú z práva na prístup do krajiny vylúčené v čase, keď môže dôjsť k poškodeniu porastov alebo pôdy, ako aj vtedy, keď sa na nich pasie dobytok.

Lúky a pasienky - ide o pozemky, ktorých spôsob využívania je v evidencii katastra nehnuteľností v súlade s prílohou č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 461/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z.z., označený kódom 7, z ktorého vyplýva, že ide o pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast.

Právo na prístup do krajiny sa v zásade týka pozemkov evidovaných ako: - vodné plochy alebo ostatné plochy ak nie sú stavebnými pozemkami, - lesné pozemky ak nie sú súčasťou zvernice, lesnej škôlky alebo ak nie sú stavebnými pozemkami - orná pôda alebo trvalý trávny porast ak nie sú stavebnými pozemkami a ak nejde o čas keď môže dôjsť k poškodeniu porastov alebo pôdy, ako aj vtedy, keď sa na nich pasie dobytok.

Aj pozemky , na ktoré sa vzťahuje právo na prístup do krajiny je možné oplotiť, podmienkou je to, aby jeho vlastník, správca alebo nájomca zabezpečil možnosť voľného prechodu na vhodnom mieste pozemku.


Zoznam aktualít: